• Home
  • Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Toepasselijkheid

Met opdrachtgever wordt bedoeld: alle bedrijven en personen die een account aanmaken op ons vacatureplatform  

1. De relatie tussen Gwerkt en de opdrachtgever wordt uitsluitend beheerst door de inhoud van deze Algemene Voorwaarden, welke van toepassing zijn op alle overeenkomsten van Gwerkt, betrekking hebbend op de totstandkoming van een arbeidsovereenkomst tussen opdrachtgever en gwerktnemer, in welke vorm dan ook. 

2. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op toekomstige opdrachten van de opdrachtgever, tenzij afwijkende bepalingen schriftelijk door Gwerkt aan de opdrachtgever zijn bevestigd.

 

Aanbiedingen, totstandkoming overeenkomst 

3a. Nadat de opdrachtgever Gwerkt profiel aanmaakt op het platform, ontvangt de opdrachtgever een opdrachtbevestiging op het opgegeven e-mailadres. 

3b. Voor alle werkzoekenden geldt dat het profiel eerst wordt gescreend, alvorens het wordt vrijgegeven op het platform. 

3c. Voor elke kandidaat door Gwerkt geïntroduceerd en door de opdrachtgever aangesteld, ook voor een andere functie dan waarvoor de oorspronkelijke opdracht was verstrekt, is de opdrachtgever aan Gwerkt het volledige honorarium verschuldigd. 

4. Indien een opdrachtgever en werkzoekende via het platform overeenstemming bereiken over een dienstverband, kan Gwerkt dit inzien via het platform.

 

Tariefstelling

5a. Een profiel aanmaken is volledig gratis voor zowel opdrachtgevers als werkzoekenden.

5b. Voor een geslaagde uitvoering van een arbeidsbemiddeling wordt door Gwerkt een honorarium in rekening gebracht volgens afspraak.

5c Alle door Gwerkt opgegeven honoraria zijn exclusief BTW en/of andere op de diensten als zodanig drukkende belastingen, lasten of rechten, tenzij in de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk anders is aangegeven. 

5d Onder een geslaagde uitvoering van een opdracht verstaat Gwerkt het moment dat de kandidaat een (arbeids)contract heeft getekend bij de opdrachtgever.

5e. Onder het bruto jaarinkomen verstaat Gwerkt alle vastgelegde inkomensbestanddelen, zoals het bruto jaarsalaris inclusief vakantiegeld, vaste bonus, vaste 13e en 14e
maand. Indien een kandidaat een variabele bonus / provisie regelingen en/of toeslagen ( kan) ontvangt(en) en deze in het contract staat rekenen wij een vast bedrag van één extra bruto maandsalaris. 

5f. Indien het bedoelde dienstverband een deeltijdfunctie betreft, wordt het honorarium berekend op basis van een volledige werkweek (min 36 uur- 40 uur), zoals bij de opdrachtgever gebruikelijk is.

 

Einde overeenkomst

8. Door het aanmaken van een account op het vacatureplatform van Gwerkt, ga je een overeenkomst aan

Een opdracht tot werving en selectie eindigt – behoudens tussentijdse beëindiging -: 

A. met het door de opdrachtgever aan een kandidaat voor de functie gedane en door deze aanvaarde aanbod tot het aangaan van een arbeidsovereenkomst;

B. indien Gwerkt ondanks herhaalde pogingen en na verstrijken van een periode van maximaal zes maanden (of na verstrijken van enig ander tussen partijen schriftelijk overeengekomen periode), er niet in is geslaagd om de vacature conform de opdracht te vervullen;

C. indien de functie is vervuld met een kandidaat van de opdrachtgever of ander extern bureau.

 

Betaling 

9. De opdrachtgever betaalt binnen 30 dagen na factuurdatum. Reclamaties moeten binnen 8 dagen na factuurdatum schriftelijk bij Gwerkt zijn ingediend. Na deze termijn wordt de opdrachtgever geacht zijn betalingsverplichting te hebben geaccepteerd.

10. Bij overschrijding van de betalingstermijn is Gwerkt gerechtigd vertragingsrente ter grootte van 1,5% per kalendermaand in rekening te brengen. Blijft de opdrachtgever ook na de aanmaning in gebreke tot betaling, dan is Gwerkt gerechtigd alle (buiten-) gerechtelijke incassokosten door te berekenen met een minimum van € 250.

11. Het in de artikelen 5a t/m 5d omschreven honorarium, vermeerderd met de BTW (21%), wordt gefactureerd op de datum van contractondertekening, doch uiterlijk op de dag van indiensttreding van de geselecteerde kandidaat bij de opdrachtgever.

12. Een opdracht tot werven en selecteren geldt als inspanningsverbintenis. Voor de beslissing om met een geselecteerde kandidaat een arbeidsovereenkomst aan te gaan, blijft de opdrachtgever verantwoordelijk. Gwerkt zal tijdens de selectie alle zorgvuldigheid in acht nemen, maar dit ontslaat de opdrachtgever niet van zijn onderzoeksplicht.

13. Gwerkt sluit elke aansprakelijkheid uit voor de gevolgen van het handelen of nalaten – daaronder begrepen gevolgschade /verliezen – van kandidaten die mede als gevolg van opdrachtuitvoering bij de opdrachtgever in dienst zijn getreden.

14. Gwerkt houdt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden te wijzigen. Deze wijzigingen zijn van toepassing zodra de opdrachtgevers schriftelijk op de hoogte zijn gesteld.

15. Het is de opdrachtgever verboden informatie /gegevens van kandidaten die hij/zij vindt op het vacatureplatform te verstrekken aan derden. Bij overtreding wordt de opdrachtgever gehouden aan het betalen van een fee overeenkomstig het gestelde in 5b van de Algemene Voorwaarden 

16. Bij geschillen tussen Gwerkt en de opdrachtgever ten aanzien van de arbeidsbemiddeling zal door partijen te goeder trouw en met de grootste spoed een oplossing worden gezocht.