• Home
  • Privacyverklaring en cookies

Privacyverklaring

Gwerkt hecht groot belang aan je privacy. Alle privacygevoelige gegevens die wij verwerken vallen onder deze Privacyverklaring. Gwerkt behandelt deze informatie uiterst zorgvuldig en vertrouwelijk. Verstrekte gegevens worden alleen gebruikt voor de doeleinden zoals beschreven in deze verklaring.

Wie zijn wij

Gwerkt.nl is gevestigd op het volgende adres: Einsteinstraat 4, 3902 HN Veenendaal, info@gwerkt.nl, tel. +316 29 39 69 62. verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze Privacyverklaring. Gwerkt brengt opdrachtgevers en werkzoekenden samen via een online platform en persoonlijke dienstverlening.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:

- Kandidaten: naam-, adres en woonplaatsgegevens, telefoonnummers, email, informatie uit cv’s zoals opleiding/scholing en werkervaring en overige informatie die nodig is voor een zo effectief mogelijke match tussen opdrachtgever en gwerktnemer.

- Bedrijven: vestigingsgegevens, telefoonnummers, email en algemene informatie over het bedrijf. 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Gwerkt verwerkt jouw persoonsgegevens met het volgende doel: bemiddeling tussen opdrachtgever en gwerktnemer voor het vinden/invullen van een tijdelijke of vaste functie.

Automatisering

Jouw gegevens worden opgeslagen in je account op het platform www.gwerkt.nl. Om zo goed mogelijke dienstverlening te leveren ondersteunt dit platform bij bemiddeling van arbeid. Gwerkt neemt geen beslissingen op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Elke inschrijving wordt persoonlijk beoordeeld. Deze informatie halen wij uit jouw cv, persoonlijke gesprekken en correspondentie. We slaan dus geen extra gegevens op.

Toestemming en bewaartermijnen

Gwerkt bewaart je persoonsgegevens alleen na uitdrukkelijke toestemming. We vragen je akkoord voor het verwerken van je gegevens in de database voor huidige vacatures en passende toekomstige functies. Als bewaartermijn hanteren we daarbij een periode van twee jaar nadat je bij ons uit dienst bent getreden. Voor zelfstandige professionals die zich bij ons inschrijven slaan we de gegevens voor vijf jaar op. 

Gwerkt verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de levering van onze diensten. Jij geeft altijd nadrukkelijk toestemming om je gegevens (cv) te delen met potentiële opdrachtgevers. 

Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens/bedrijfsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de gegevens die wij van jou beschikken in een bestand naar jou te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming sturen naar info@gwerkt.nl.

Gwerkt conformeert zich aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Gwerkt wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Gwerkt neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Wij werken met standaard, bewezen software voorzien van autorisatieprofielen. Gebruikers van de diensten van Gwerkt worden er echter op gewezen dat het onmogelijk is om ieder ongeautoriseerd gebruik en ieder ongewild verlies van gegevens volledig uit te sluiten. Gwerkt aanvaardt geen aansprakelijkheid indien ondanks de genomen maatregelen gegevens alsnog verloren gaan of door ongeautoriseerde personen worden gebruikt.

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@gwerkt.nl

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Gwerkt gebruikt alleen technische, functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Wijzigingen privacy reglement

Gwerkt kan periodiek wijzigingen aanbrengen in haar Privacyverklaring. De meest actuele Privacyverklaring is te allen tijde in te zien op de website van Gwerkt, www.Gwerkt.nl.